SCHIEVEEN
Werkgroep v/h Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
CONTACT
010-4226671
Larikslaan 138
3053 LE
Rotterdam
 
 
 
 

 

VOLOP NATUUR AAN NO0RDRAND STAD
In de Rotterdamse Stadskrant van 21 januari 2018 staat een boeiend artikel over de Belevenisboerderij Schieveen.

NIEUWSBRIEF RIJKSWATERSTAAT
Rijkswaterstaat doet voorkomen dat dankzij de aanleg van de A16 Rotterdam de natuur in Schieveen en Vlinderstrik beter wordt. Vergeten wordt echter dat de A16 Rotterdam juist veel schade toebrengt aan de natuur en dat voor het overige gewoon gevolg moet worden gegeven aan de wettelijk vastgestelde Inrichtings- en Bestemmingsplannen voor Schieveen en Vlinderstrik die mede dankzij de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik tot stand zijn gekomen.

In het "Vogeljaar", het Tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming, jaargang 65 (3) 2017, verscheen een interessant artikel over beheermaatregelen voor

Ganzen.

In de polders Schieveen en Vlinderstrik heeft de bestrijding van grote vogels, waaronder Ganzen, grote prioriteit i.v.m. de aanwezigheid van het nabije vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De beheermaatregelen voor beide polders voorzien daarom in voor Ganzen onaantrekkelijk schraal bloemrijk grasland. Dit is een van de beheermaatregelen die het "Vogeljaar" adviseert.

Fraai landschap is goed voor economische groei

Dit schrijft Ernst Bos van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR in het Algemeen Dagblad van 17 september 2016. Natuur en ecologie blijken goed te zijn voor het welzijn van de mensen en dus ook goed voor de gezondheid. Dit kan niet genoeg benadrukt worden nu de noordrand van Rotterdam bedreigd wordt door de komst van de nieuwe Rijksweg A13/A16.

Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebied Schieveen

Op 16 maart 2017 is het Bestemmingsplan Natuur- en Recreatiegebied Schieveen definitief vastgesteld.
Op het Ontwerp van het bestemmingsplan hebben wij geen Zienswijze ingediend.
Dit betekent dat wij geen beroep hebben ingesteld tegen dit bestemmingsplan.

De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft haar steentje mogen bijdragen aan dit bestemmingsplan, i.c. Inrichtingsplan.

Wij hebben er alle vertrouwen dat dit bestemmingsplan ten goede zal komen aan de Weidevogels in de polders Schieveen en Vlinderstrik.

Zeker nu Natuurmonumenten het beheer van beide polders op zich zal nemen!

ECOLOGIE VAN WEIDEVOGELS

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Als waardevolle aanvulling is nu verschenen een rapport van Altenburg & Wymenga - in opdracht van Vogelbescherming Nederland - over de ecologie van Weidevogels: "Kennisbundeling voor bescherming en beheer". Voor ons zijn van belang Polder Schieveen - van oudsher een belangrijk weidevogelgebied - en het aangrenzende "Vlinderstrik" Het is de bedoeling dat beide polders worden ingericht met vochtig bloemrijk grasland, een primaire voorwaarde voor het opgroeien van weidevogel kuikens. Beide polders komen echter onder grote druk te staan door de toekomstige nieuwe Rijksweg A13/A16.

WEIDEVOGELMANIFEST 2014.

PERSBERICHT

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland het weidevogelmanifest 2014 namens het Weidevogelberaad aan de Provincie Zuid-Holland aangeboden. De Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik heeft met tal van andere natuurorganisaties haar ondersteuning toegezegd aan dit Weidevogelmanifest. Wij doen dit van harte want de weidevogels hebben het moeilijk door de almaar voortschrijdende intensivering van de Landbouw. In ons werkgebied is polder Schieveen verreweg het belangrijkste Weidevogelgebied. Daarnaast zal ook de Vlinderstrik in de toekomst een steentje bijdragen door een aangepast beheer van schraal vochtige bloemrijke graslanden.

Polder Schieveen krijgt in de toekomst ook een beheer gericht op het behoud en versterking van weidevogels. Het beheer zal in de toekomst worden overgedragen aan Natuurmonumenten; een voortvloeisel van de op 25 juli 1999 ondertekende Intentieverklaring tussen de toenmalige wethouder H. Kombrink en de toenmalige directeur van Natuurmonumenten de heer F. Evers.

Het Natuur- en Recreatieplan is vastgesteld op 16 juli 2013. Aan de hand hiervan zal het ontwerp bestemmingsplan worden vastgesteld, maar zover is het nog niet.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Weidevogelstand in Schieveen weer het niveau zal bereiken van broedseizoen 2000.

Van meet af aan hebben wij ons bezig gehouden met polder Schieveen en het is voor een zeer belangrijk deel aan de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik te danken dat het grootschalige bedrijventerrein in de polder geen doorgang heeft gekregen.

Rechtbank Rotterdam vernietigt op 4 juli 2008 de vrijstellingsbesluiten van de gemeente Rotterdam om het bedrijventerrein voor te belasten met zand.
UITSPRAAK

Na vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten nieuwe bestemmingsplannen en een nieuw Milieu Effectrapport op te maken. Het bestemmingsplan wordt opgeknipt in drie delen. Wij zullen er voor blijven waken dat er voldoende openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied wordt aangelegd. Het bedrijfsklaar maken van het bedrijventerrein door middel van zand rijden is voor onbepaalde tijd van de baan. De vrijstellingsbesluiten, waartegen ook wij hebben geprotesteerd samen met o.a. VTM e.a., zijn op 4 juli 2008 door de Rechtbank Rotterdam vernietigd ( zie uitspraak ). Goed bericht voor de tientallen Lepelaars, duizenden Ganzen, Tureluurs, Grutto's, Kieviten, Veldleeuweriken en vele andere soorten vogels die daar broeden en/of foerageren.

RAAD VAN STATE KEURT BUSINESSPARK SCHIEVEEN AF

UITSPRAAK
NIEUWSBRIEF
ONS BEROEP

Op 9 mei 2007 heeft de Raad van State het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor het bestemmingsplan “Natuur- en Businesspark Schieveen” vernietigd en goedkeuring onthouden aan het plan. De Raad van State verklaart de beroepen gegrond en bepaalt dat de uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

Omdat Gedeputeerde Staten dit bestemmingsplan niet meer kan goedkeuren kan zij alleen nog maar beslissen over een nieuw bestemmingsplan. De gemeente Rotterdam heeft al aangekondigd een nieuw bestemmingsplan te gaan maken.
Het nieuwe bestemmingsplan moet dan wel voldoen aan de in de uitspraak gestelde kaders.

Dit houdt in dat de planperiode op de wettelijke limiet van 10 jaar gesteld moet worden, onder meer ter bescherming van de in het gebied nog functionerende agrariërs.

De Raad van State overweegt ook dat bij de beoordeling van het aantal verkeersbewegingen en de gevolgen daarvan voor de luchtkwaliteit door het gemeentebestuur en GS is uitgegaan van verwezenlijking van een groot deel van het plan na de planperiode van 10 jaar. Dit uitgangspunt is blijkens het onderzoek naar de verkeersgevolgen van het plan van doorslaggevend belang, nu voor een toereikende afwikkeling van de verkeersbewegingen ten gevolge van het gehele plan enkele omvangrijke infrastructurele werken nodig zijn, waarvan de verwezenlijking eerst rond 2017 is voorzien. Aldus de Raad van State.

Deze “omvangrijke infrastructurele werken” zijn onder meer:

de verdubbeling van de Doenkade tussen de G.K. van Hogendorpweg en de A13,
reconstructie van de aansluiting van de Doenkade op de A13,
en de aanleg van een nieuwe Rijksweg A13/16.


Voor een goede ontsluiting heeft het bedrijventerrein deze nieuwe infrastructuur nodig, maar de ligging van dit bedrijventerrein zorgt er tegelijkertijd voor dat de inpassing van deze infrastructuur zeer problematisch is; met als gevolg ernstige verkeersoverlast en verslechterende luchtkwaliteit.

De Raad van State heeft onze BEROEPSGRONDEN te dien aanzien onderkend.

Nu goedkeuring aan het gehele plan is onthouden zijn wij van mening dat bij de planvorming voor de A13/16 en de verbreding van de Doenkade met de reconstructie van de aansluiting op de A13, geen rekening meer gehouden hoeft te worden met de ligging van het bedrijventerrein Schieveen; zodat ligging van de A13/16 ten noorden van de Doenkade mogelijk wordt met ondertunneling onder de HSL en onder de Vlinderstrik.

In onze zienswijzen op de startnotities voor de A13/16 en capaciteitsvergroting Doenkade hebben wij daarop geanticipeerd.

De Richtlijnen voor de A13/16 zijn inmiddels vastgesteld, die voor de Doenkade komen naar verwachting binnenkort.

Voor de A13/16 wordt eerst een Variantennota opgesteld. Daarin worden de verschillende varianten vastgelegd die in de Trajectnota/MER nauwkeurig zullen worden uitgewerkt en beoordeeld. Pas daarna is er enige duidelijkheid over de milieugevolgen van deze rijksweg.

De aanleg van het Businesspark Schieveen moet volgens uitspraak Raad van State worden gezien in onderlinge samenhang met de voor de verwezenlijking van het plan noodzakelijke infrastructuur.

Wij zijn van mening dat met het maken van een nieuw bestemmingsplan pas een aanvang kan worden gemaakt als de milieugevolgen voor de daarvoor benodigde “omvangrijke infrastructurele werken” bekend zijn en overzien kunnen worden.

Dit zal zeker niet voor het einde van 2008 zijn.

Staatscourant
Ter informatie vindt u hier de tekst die in de Staatscourant van 10 mei 2007 is verschenen:

"Raad van State keurt plan Businesspark Schieveen af
Van onze medewerker

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt het niet juist dat de gemeente Rotterdam in het bestemmingsplan Natuur- en businesspark Schieveen ontwikkelingen heeft vastgelegd voor de komende twintig jaar. Rotterdam kijkt volgens de Raad van State te ver vooruit, omdat bestemmingsplannen binnen een periode van tien jaar uitgevoerd moeten zijn.

Om deze reden onthield de hoogste bestuursrechtbank woensdag goedkeuring aan het hele bestemmingsplan. Pas in 2028 zou het bedrijventerrein van 460 hectare volledig ontwikkeld zijn. Er werken dan 8.000 mensen. In 2017, het jaar waarin het bestemmingsplan eigenlijk al uitgevoerd moet zijn, staat nog de omvangrijke realisatie van de A13/A16 op het programma. Dit infrastructurele project is nodig om het bedrijvenpark te kunnen laten groeien naar 8.000 arbeidsplaatsen.

De Afdeling vindt het niet juist dat in een bestemmingsplan projecten zijn opgenomen die pas na tien jaar of langer uitgevoerd gaan worden. De lange ontwikkelingsperiode brengt ook grote onzekerheid bij de landbouwers in het gebied die twintig jaar lang gebonden zijn aan beperkingen.

Het rechtscollege vindt verder dat Rotterdam het risico loopt allerlei bedrijven te moeten toelaten terwijl de gemeente het bedrijvenpark uitsluitend wil uitgeven aan 'schone' technologische ondernemers en luchtvaartgerelateerde bedrijven. De Afdeling vindt dit onvoldoende dichtgetimmerd.

Ook is te weinig rekening gehouden met het toekomstige verkeer op de Oude Bovendijk. De gemeente plande daar 22 tot 80 woningen maar de dijk is te smal voor veel verkeer. (Cerberus, zaaknummer: 200600394)

Uit Staatscourant nr. 90 van 10 mei 2007".

PLEITNOTA 16 FEBRUARI 2007 RAAD VAN STATE.
Tijdens een vier uur durende zitting werd op vrijdag 16 februari 2007 dit bestemmingsplan behandeld door de Raad van State. Vanwege de complexiteit van het bestemmingsplan kan uitspraak niet binnen 6 weken verwacht worden. Te uwer informatie kunt hier onze PLEITNOTA lezen die wij bij de zitting hebben ingediend. Deze pleitnota is een samenvatting van de kernproblemen die volgens ons aan de orde zijn: De ontsluiting van het bedrijventerrein in relatie tot een goede inpassing van de A13/16 en onze zorgen omtrent een volwaardige en goed functionerende ecologisch/recreatieve verbindingszone, de zogenaamde "Intermediaire Zone".

Om de ontsluiting van het eventuele toekomstige bedrijventerrein Schieveen veilig te stellen is er een studie gaande naar de reconstructie aansluiting A13 en verbreding N209 Doenkade.
voor meer informatie ga naar de site van de provincie
Lees verder
Wij houden u op de hoogte .

Er zijn door verschillende organisaties, w.o. VTM en de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik, verzoeken om voorlopige voorziening ingediend teneinde te voorkomen dat het bedrijventerrein al wordt voorbelast met een vele meters dikke zandlaag.
Op 18 mei 2006 heeft de Raad van State in haar uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening bepaald dat het voorbelasten van het bedrijventerrein een onomkeerbare handeling is. Dit in tegenstelling tot de Rechtbank Rotterdam die onze argumenten ten aanzien van de onomkeerbeerheid tijdens de zitting van 14 maart 2006 (zie Pleitnota Vlinderstrik) ter zijde heeft gelegd. Nu de Raad van State anders heeft beslist en het bestemmingsplan heeft geschorst, moet het voorbelasten per onmiddellijk worden gestaakt, zeker nu het broedseizoen nog volop aan de gang is, in een rijk weidevogelgebied met name bekend om de grote aantallen Grutto's die daar broeden.
SCHIEVEEN - ZANDSTORTEN DOOR AID STOP GEZET (vanaf maandag 29 mei 2006).
De Algemene Inspectie Dienst (AID) verbiedt verder zand storten op grond van de Flora en Faunawet. Er zijn nesten met eieren in de onmiddellijke omgeving van het zandstorten gevonden en deze dreigen bij voortgaande werkzaamheden bedolven te geraken onder het zand. De werkzaamheden zullen zeker tot het einde van de bouwvak-vakantie (eind juli) worden gestaakt. Klik HIER voor ons commentaar op de bouwstop.

Op 25 januari 2006 hebben wij BEROEP bij de Raad van State aangetekend tegen het GOEDKEURINGSBESLUIT (PDF 3,87 MB) van Gedeputeerde Staten voor het bestemmingsplan "Natuur- en Businesspark Schieveen". Het beroep komt er op neer dat wij een betere inpassing van zowel het bedrijventerrein als van het natuurgedeelte proberen te bereiken. Tevens zijn wij van mening dat het bedrijventerrein niet mag worden aangelegd voor dat er in een goede en goed ingepaste bereikbaarheid is voorzien. Zie hiervoor onze INSPRAAKREACTIE   op de Startnotitie A13/16. Verdere relevante documenten die u vanaf deze site kunt downloaden zijn de HOORZITTING (WORD 203 KB) van de gemeenteraad op 29 maart 2005, het nieuwe Streekplan Rijnmond RR2020 (PDF 7,25 MB), het Regionaal Groenblauw Structuurplan 2 ( RGSP2 ) (PDF 1,37 MB), een gedeelte van de   KAART (JPG 275 KB) uit dit RGSP2, de Planologische Kernbeslissing Plus deel 4 van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKBPLUS4 ) (PDF 2,03 MB) alsmede het ADVIES  (PDF 6,32 MB) van de Gebiedscommissie Oude Leede. Het dossiernummer van de Raad van State inzake ons beroep is 200600394/1/R1. Datum van de zitting is op 16 februari 2007 om 13:30 uur. De Raad van State heeft aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak gevraagd haar te adviseren over de gevolgen van het bestemmingsplan. Op 27 september 2006 hebben wij bezoek gehad van deze Stichting, waarbij aan de orde zijn gekomen de problemen ten aanzien van de verkeers-ontsluiting en de aansluiting van het natuurgedeelte met de Vlinderstrik. Het advies aan de Raad van State zal ongeveer half november 2006 gepresenteerd worden. Van het onderzoek wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de (Voorzitter van de) Afdeling RvS. Een kopie van dat verslag zal aan ons worden toegezonden. Daarna hebben wij nog de gelegenheid om een reactie te geven op het verslag. Wij houden u op de hoogte.
Deze tekening is gehaald uit de Startnotitie A13/16.
Het geeft een beeld hoe de ligging is van Schieveen ten opzicht van de omgeving.
Het bedrijventerrein Schieveen zal aan 8000 mensen werk gaan bieden.
Verdubbeling van de Doenkade van 2x1 naar 2x2 rijbanen, een verbeterde aansluiting van de Doenkade op de A13 alsmede de N470-Zuid zullen niet voldoende zijn om aan de mobiliteitsbehoefte voor het bedrijventerrein te voldoen. Het ontwerp bestemmingsplan Natuur- en Businesspark Schieveen stelt dat op termijn de A13/16 noodzakelijk zal zijn om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te garanderen.

Een goede inpassing is dan geboden, want deze weg zal o.a. voor Schiebroek Noord desastreuze gevolgen kunnen hebben. Zie onze inspraak op de Startnotitie A13/16.

A13-16

Wilderszijde

Schiebr.Polder