ZORO_BUS
Werkgroep v/h Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
CONTACT
010-4226671
Larikslaan 138
3053 LE
Rotterdam
 
 
 
 

 

Helaas, hier komt de ZoRo-busbaan.
De beeldbepalende Lindebomen zijn dankzij de inzet van de Bomenridders niet gerooid - zoals aanvanklelijk de bedoeling was - maar verplaatst een eindje verderop aan weerszijden van het fietspad.
Links ziet u de huizen aan de Penninghlaan in Berkel en Rodenrijs.
Rechts ligt de gemeentegrens met Rotterdam.
De foto is genomen op 8 januari 2012 vanaf het toekomstige busstation.

Wij hebben er alles aan gedaan om de busbaan tegen te houden. Het heeft niet mogen baten. Onze beroepen tegen het bestemmingsplan Lint-Zuid en het Vrijstellingsplan zijn bij de Raad van State ongegrond verklaard. Verweerders hebben naar aanleiding van het decimeters dikke rapport "Hoogwaardige busverbinding Zoetermeer en Rotterdam" aangetoond dat naar verwachting 4.300 passagiers dagelijks gebruik zullen maken van de ZoRo-busbaan. Wij blijven daar buitengewoon sceptisch tegenover staan. Het is vreemd dat ondanks alle bezuinigingen de aanleg van de busbaan wordt doorgezet. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat bij mislukking van de busverbinding - dat zit er van meet af aan duidelijk in - de busbaan gewijzigd wordt in een gewone verkeersweg, met alle ellende van dien.

ZORO-BUSBAAN DOOR VLINDERSTRIK:

Het mooie fietspad langs de Landscheiding in de Vlinderstrik is onderdeel van de regionale fietsverbinding tussen Lansingerland en Midden Delfland zoals is vastgesteld in het Regionaal Groen Structuurplan 2 (RGSP2). Deze recreatieve fietsverbinding dreigt ernstig verstoord te raken door de komst van de ZoRo bus. Er werd al een aanvraag ingediend voor het rooien van een compleet bosplantsoen langs het fietspad.
Deze aanvraag voor de rooivergunning zou ingetrokken zijn, zo is ons medegedeeld door de vergunningverlener. De officiele bevestiging van de aanvrager hebben wij niet ontvangen zodat bij ons de vraag blijft of de intrekking bekrachtigd is. Om de bomen aan de westzijde van het fietspad te sparen wil men nu de busbaan aan de oostzijde aanleggen (op deze foto rechts van het fietspad). Dit betekent, hoe dan ook, een onaanvaardbare aantasting van dit Vlinderstrikgebied.

De busbaan vervolgt hier zijn weg richting het nieuwe station Rodenrijs, op de achtergrond te zien links van het oude station. De prachtige Lindebomen langs het Zwarte Pad moeten verplaatst worden, met alle risico's van dien.

AANVRAAG ROOIVERGUNNING
PROCEDURES

U ziet op de foto's één van de aantrekkelijkste plekken van de Vlinderstrik: het druk bezochte Landscheidings fiets- en wandelpad tussen station Rodenrijs en de Wildersekade. Omzoomd door bosplantsoenen met waardevolle bomen van grote ecologische waarden ( Sperwer, Ransuil, Specht, IJsvogel, etc.).

Dit mooie gebied gaat nu verpest worden door de voorgenomen aanleg van een vrijliggende busbaan, waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

De busbaan wordt op het fietspad gelegd en daarvoor moet het gehele bosplantsoen verdwijnen ten westen van het fietspad, langs de Penninghlaan, hier rechts van de foto.

De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek gaat zeer voortvarend te werk. Hoewel procedures voor de aanleg van de ZoRo-busbaan nog volop gaande zijn, heeft deze deelgemeente in al haar voorbarigheid alvast een rooiaanvraag gepubliceerd voor het rooien van 1 Wilg en 29 are bosplantsoen. Vreemd genoeg is er nog geen aanvraag ingediend voor de voorgenomen verplaatsing van 20 Lindebomen aan de Zwarte Weg.

In verband met de aanleg van de ZoRo-busbaan in de Vlinderstrik zijn nu de volgende PROCEDURES gaande:

11 januari 2008 Onze bedenkingen tegen de rooiaanvraag;
5 oktober 2007 Onze zienswijze inzake vrijstelling art.19 lid 1 wro;
14 januari 2008 Onze bedenkingen Bestemmingsplan “Lint Zuid”.

Ten behoeve van de Vleermuizen moet nog een ontheffing Flora- en Faunawet worden aangevraagd. Ook tegen deze ontheffing zullen wij onze bezwaren indienen.

Het Ontwerp bestemmingsplan "Lint-Zuid"
heeft vanaf 30 maart 2006 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de balie van de Sector Ruimte in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs. Op 2 mei 2006 hebben wij een zienswijze (PDF, 373 kB) ingediend, waarbij wij onze zorgen hebben geuit ten aanzien van de ZoRo-bus, die is gepland in het ecologisch- en recreatief belangrijke Landscheidingsgedeelte in de Vlinderstrik, Schiebroekse Polder (zie foto). Wij vinden overigens dat de ZoRo-bus helemaal niet thuis hoort in de Vlinderstrik, een toekomstig openbaar toegankelijk Natuur- en Recreatiegebied. Het plangebied van het bestemmingsplan "Lint-Zuid" wordt gevormd door het zuidelijke deel van het historische lint van de gemeente Berkel en Rodenrijs. Het plan omvat de Rodenrijseweg, (het gedeelte tussen de Klapwijkseweg en de Oude Bovendijk), de Zuidersingel, de omgeving van de Vosmaerstraat, de omgeving van het station, de omgeving van de Penninghlaan, de afvalwaterzuivering bij de Anjerdreef en de Bonfut.

Na vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan "Lint Zuid" door de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs op 23 november 2006, werd dit plan op 14 december 2006 gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage gelegd. Er kunnen dan tegen het vastgestelde plan bedenkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Nu vrijwel vast staat dat de eventuele ZoRo-bus zal worden aangelegd aan de westzijde van de HSL, dwars door het Landscheidingspark (!), zal ook nieuwbouwwijk Wilderszijde in Bergschenhoek, met ruim 2.600 huizen, grotendeels verstoken blijven van deze vorm van openbaar vervoer. Nut en noodzaak van deze busverbinding op een vrijligende baan, met een lastige overstap bij station Rodenrijs, achten wij niet aanwezig. Er is voor de bewoners van Zoetermeer een voortreffelijk en veel goedkoper alternatief aanwezig door gebruik te maken van de N470 met een overstap op Randstadrailstation Pijnacker. Onze suggesties daartoe worden keer op keer zonder inhoudelijke motivering van de hand gewezen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.


A13-16

Wilderszijde

Schiebr.Polder